Dodatna strokovna pomoč je namenjena učencem s posebnimi potrebami, ki imajo izdano odločbo o usmeritvi. Dodatno strokovno pomoč za premagovanje ovir, motenj in primanjkljajev bodo izvajale pedagoginja, dve specialni in rehabilitacijski  pedagoginji, psihologinja ter mobilna specialna pedagoginja, ki je zaposlena na OŠ Antona Janše, ter logopedinja. Učno pomoč v okviru dodatne strokovne pomoči bodo nudili učitelji posameznih predmetnih področij.

Individualna in skupinska pomoč je namenjena učencem s splošnimi učnimi težavami in nadarjenim učencem.

Poleg tega se bodo za učence priseljence, ki se v Sloveniji šolajo prvo leto, izvajale še dodatne ure pouka slovenščine. Ure individualne in skupinske pomoči in ure slovenščine za priseljence bo izvajala učiteljica Martina Kalita.

Dostopnost